39

Kurs Statystyka

W moim Kursie w łatwy i przystępny sposób nauczę Cię tego, co potrzebujesz na uczelni.

Nauczam studentów statystyki już od kilkunastu lat. Najpierw na korepetycjach. Często zdarzało się, że dokładnie dokładnie te samo zagadnienie tłumaczyłem kilka godzin codziennie (bo akurat wszyscy przerabiali to na Uczelni).

Poznałem bardzo dobrze i "od podszewki" wszystkie problemy i boleści, jakie sprawiają studentom zadania ze statystyki. Wypróbowałem (na moich uczniach, oczywiście) i wypracowałem skuteczne metody przezwyciężania ich.

Później stworzyłem mój Kurs Video, w którym zawarłem całą - zdobytą na moich własnych matematycznych studiach i na korepetycjach - wiedzę. Do tej pory studenci z całej Polski kupili już prawie 1000 licencji na ten Kurs.

Krystian Karczyński

Na KURS STATYSTYKA składa się następujący materiał:

 • wzory do statystyki opisowej
 • wzory do estymacji przedziałowej
 • wzory do parametrycznych testów istotności
 • wzory do nieparametrycznych testów istotności
 • wzory do analizy współzależności
 • wzory do regresji
 • wzory do szeregów dynamicznych
 • tablice rozkładu normalnego
 • tablice rozkładu t-Studenta
 • tablice rozkładu chi-kwadrat

Lekcja 1: Statystyka opisowa

 • wprowadzenie do statystyki, podział na statystykę opisową i matematyczną
 • wprowadzenie do statystyki opisowej
 • 7 zadań na miary średnie (średnie arytmetyczną, harmoniczną, geometryczną, dominantę, medianę, kwantyle)
 • 2 zadania na miary rozproszenia (odchylenie stadnardowe, typowy obszar zmienności, empiryczny obszar zmienności, odchylenie przeciętne, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności klasyczny i pozycyjny)
 • zadanie na miary asymetrii (wskaźnik i współczynnik asymetrii, standaryzowany moment centralny trzeciego rzędu)
 • przykład na współczynnik koncentracji Lorentza
 • przykład na koncentrację liczoną momentem standaryzowanym czwartego rzędu
 • przykład na wszechstronną analizę zbiorowości
 • 6 zadań na statystykę opisową (różne)

Lekcja 2: Przedziały ufności. Estymacja przedziałowe.

 • wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
 • 3 zadania na estymację przedziałową dla średniej (w populacji o rozkładzie normalnym lub nie i małych lub dużych liczebnościach próbki)
 • zadanie na estymację przedziałową dla wariancji
 • zadanie na estymację przedziałową dla odsetka w populacji generalnej
 • 3 zadania na minimalną liczebność próby

Lekcja 3: Parametryczne testy istotności

 • ogólny schemat postępowania
 • 2 zadania na testy istotności dla średniej
 • 2 zadania na testy istotności przy porównywaniu średnich w dwóch populacjach
 • zadanie na test istotności dla wariancji
 • zadanie na test istotności przy porównywaniu dwóch wariancji
 • 2 zadania na test istotności dla odsetków

Lekcja 4: Nieparametryczne testy istotności

 • ogólny schemat postępowania
 • 2 zadania na test zgodności Pearsona (zgodność z rozkładem normalnym i Poissona)
 • zadanie na test serii losowości próby

Lekcja 5: Analiza współzależności

 • możliwe rodzaje zależności między cechami (funkcyjna, stochastyczna, korelacyjna)
 • analiza korelacyjna na tablicy korelacji
 • zadanie na test niezależności chi-kwadrat
 • zadanie na współczynnik Czuprowa
 • zadanie na wskaźniki Pearsona
 • zadanie na współczynnik korelacji liniowej Pearsona

Lekcja 6: Regresja i linie regresji

 • wprowadzenie do funkcji regresji
 • 3 zadania na linię regresji
 • wprowadzenie do korelacji i regresji wielu zmiennych
 • zadanie na korelację cząstkową
 • zadanie na korelację wieloraką
 • zadanie na płaszczyznę regresji

Lekcja 7: Analiza dynamiki zjawisk

 • wprowadzenie do szeregów dynamicznych (przyrosty, indeksy, średnia chronologiczna, średnie tempo zmian)
 • zadanie na podstawowe charakterystyki szeregów dynamicznych
 • 5 zadań na przeliczanie indeksów
 • 3 zadania na indeksy cen, ilości i wartości
 • zadanie na średnie ruchome w badaniu trendu
 • 2 zadania na wyznaczanie linii trendu